INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR – Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany MELÓDIA, s.r.o., Ružindolská 16, 917 01 Trnava, IČO: 36267953 ako prevádzkovateľa ,Vám ako osobe, ktorej údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie podľa príslušných článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 033/5354525 alebo na e-mail: melodiasro@melodiasro.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu, (a to predovšetkým na základe zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č 461/202 o účtovníctve a príslušných daňových zákonov najmä Zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty) oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • spracovanie cenovej ponuky
 • pri uzatváraní, evidencii a správy zmlúv a objednávok potrebných na dodanie tovaru a služieb, – vaše osobné údaje v rozsahu: meno, adresa, adresa dodania, dátum narodenia, IČO, DIČ, titul, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a dodaniu predmetu zmluvy (objednávky)
 • vedenie účtovníctva – Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • správa registratúry
 • vybavovanie servisu
 • vybavovanie reklamácií a alternatívnych riešení sporov
 • za účelom ochrany našich práv v správnom, civilnom alebo trestnom konaní – aktívne a pasívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • štatistické spracovanie a reporty pre interné riadenie a vedenie našich výsledkov
 • za účelom školenia a zabezpečenia kvality

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • Subdodávatelia – výrobcovia produktov
 • Montážne a reklamačné skupiny
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Finančná správa
 • Auditori
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokáti a právnici
 • Znalci
 • Súdy
 • Orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov

MELÓDIA, s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom (hlavne zákonom o Účtovníctve a zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní), počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvy po dobu uplynutia premlčacej doby a doby na uplatnenie práv zo zmluvy. V prípade udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov len po dobu, na ktorý bol súhlas udelený.

Profilovanie

MELÓDIA, s.r.o. neprofiluje osobné údaje dotknutých osôb.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte tieto práva. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: melodiasro@melodiasro.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracovania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý) – Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo.
  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
 • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).

Uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15-21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Spoločnosti MELÓDIA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronicky. V prípade, že si dotknutá osoba požiada o poskytnutie informácie ústne, môžu sa takto informácie poskytnúť len za predpokladu, že dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.